Our Team

Charizopoulou Vagia   
Architect
AUTH University

Baliakas Tasos
Msc surveyor Engineer
AUTH University

Baliaka Vasiliki
Msc Surveyor Engineer & Geologist
AUTH University